Kontakt (od maja 2011 r.)

Miasto: Rzeszów

Ulica: Baldachówka 3/3

Telefon: 17 858 11 35

E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia
kancelarii:
Pn-Pt: 8.00-16.00

Poprzednia siedziba:
ul. Rynek 7
w Rzeszowie

Obecna siedziba:
ul. Baldachówka 3/3
w Rzeszowie

Informacje

Przedstawione poniżej informacje oraz dokumenty są wymagane do dokonania danego rodzaju czynności notarialnych. Nie wyklucza to jednak konieczności przedłożenia innych, niewymienionych tutaj dokumentów. Ich ostateczna lista jest ustalona po zapoznaniu się przez notariusza z daną sprawą. Dokumenty należy złożyć wcześniej, przed ustalonym terminem podpisania aktu notarialnego.

Notariusz Rzeszów
 1. Do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 2. Do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny - zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn
 3. Do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 4. Do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
  • aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • numer księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 5. Do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
  • numer księgi wieczystej
  • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
  • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
  • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze
  • jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 6. Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
  • numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego)
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony
  • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy

Wiecej informacji po bezpośrednim kontakcie z kancelarią w Rzeszowie.